นโยบายสินค้าและบริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจองการเดินทางหรือแพคเกจทัวร์

1. ขอบเขตและข้อตกลง

เงื่อนไขการจองบริการ (ครอบคลุม การเดินทาง แพคเกจทัวร์ และบริการต่างๆ) ผ่านช่องทาง Online ( Website: jollytravel.in.th, Line Official: @Jollytravel, Facebook Messenger: เกาะหลีเป๊ะ Jolly Travel ) โดยมีบริษัท จอลลี่ จำกัด เป็นผู้ประกาศเงื่อนไขเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า "จอลลี่แทรเวล" ) ซึ่งเป็นผู้ขายให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า")

2. เงื่อนไขการจองบริการ

การจองบริการ กับจอลลี่แทรเวล เป็นเพียงการประสงค์ขอใช้บริการเท่านั้น ยังไม่ได้เป็นการยืนยันเพื่อขอใช้บริการ จนกว่าลูกค้าจะมีการชำระเงินมัดจำหรือค่าบริการต่างๆ ตามที่ทางจอลลี่แทรเวลได้แจ้งไว้จนครบเสียก่อน และจำเป็นต้องมีเอกสารหรือข้อความยืนยันผ่านช่องทาง Online เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จึงจะถือว่าการจองนั้นเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้บริการได้

3. การชำระค่าบริการ

ลูกค้าจำเป็นต้องชำระเงินค่าบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันสำหรับการเดินทาง และ 14 วันสำหรับแพคเกจทัวร์หรือตามข้อตกลงของแต่ละโรงแรม เพื่อการยืนยันและล็อคห้องสำหรับเข้าพัก หากไม่มีการชำระเงินตามวันที่ได้ระบุเอาไว้ จอลลี่แทรเวลจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการใช้บริการ

4. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

 • 4.1 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสามารถทำได้ ก่อนวันเดินทาง 72 ชั่วโมง โดยแจ้งต้องมีการยืนยันรับทราบจากทีมงานจอลลี่แทรเวล เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 • 4.2 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม เว้นแต่มีการปรับขึ้นของบริการหรือที่พักในช่วงวันหรือเวลา ที่ลูกค้าใช้บริการ

5. การขอยกเลิกบริการ และการคืนเงิน

 • 5.1 การยกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 15 วัน ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนของเงินที่ชำระมา แต่จะมีการหักค่าธรรมเนียมจากบริการชำระเงิน (3RD Party)
 • 5.2 การยกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 7 วัน ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 50% ของยอดชำระเต็ม แต่จะมีการหักค่าธรรมเนียมจากบริการชำระเงิน (3RD Party)
 • 5.3 การยกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 3 วัน ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 25% ของยอดชำระเต็ม แต่จะมีการหักค่าธรรมเนียมจากบริการชำระเงิน (3RD Party)
 • 5.4 หากลูกค้าไม่สามารถมาได้ทันตามวันและเวลา ที่ระบุได้ในเอกสารหรือตั๋วเดินทางที่ทางจอลลี่แทรเวลออกให้ จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์สำหรับการใช้บริการนั้น จำเป็นต้องทำการซื้อใหม่
 • 5.5 การขอยกเลิกบริการ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง และการคืนเงิน สำหรับแพคเกจทัวร์ เงื่อนไขจะเป็นไปตามแต่ที่โรงแรมหรือรีสอร์ทกำหนด ซึ่งทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบการแล้วก่อนทำการจอง
 • 5.6 การขอคืนเงิน ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายหลังอย่างน้อย 7 วัน หลังมีการแจ้งขอยกเลิกบริการ
 • 5.7 การขอคืนเงิน จะทำการคืนไปยังช่องทางหรือบัญชี ที่ทำการชำระมาเท่านั้น
 • 5.8 การขอยกเลิกบริการ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง และการคืนเงิน หากไม่ตรงตามที่ระบุข้างต้น จะเป็นไปตามดุลยพินิจของทีมงานจอลลี่แทรเวล ถือเป็นที่สุด

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าธรรมเนียม ค่าผ่านทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในตั๋วหรือเอกสารที่ทางจอลลี่แทรเวลออกให้ ลูกค้าเป็นต้องชำระด้วยตัวเอง

7. การให้บริการ

 • 7.1 จอลลี่แทรเวล สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนเวลาเดินทางได้ตามความเหมาะสม หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถให้บริการได้
 • 7.2 จอลลี่แทรเวล จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบินของลูกค้า ภัยธรรมชาติหรืออื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจอลลี่แทรเวล
 • 7.3 หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้บริการ เงื่อนไขการรักษาจะเป็นไปตามแต่ บริษัทกันภัยการเดินทางเป็นผู้กำหนดและรับผิดชอบ
 • 7.4 การยกเลิกการเดินทาง ทางทะเล สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ มีการประกาศจากกรมเจ้าท่า ห้ามมีการออกเดินเรือเท่านั้น
 • 7.5 หากท่านไม่ขอใช้บริการใดบริการหนึ่ง ในช่วงเวลาของแพคเกจทัวร์ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอเงินส่วนต่างคืนได้
 • 7.6 หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สินในระหว่างใช้บริการของจอลลี่แทรเวล ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางจอลลี่แทรเวลได้
 • 7.7 โปรแกรมในแพคเกจทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ความเหมาะสมของสภาพอากาศและน้ำในแต่ละวัน ตามดุลยพินิจของผู้นำทัวร์ของจอลลี่แทรเวล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • 7.8 รูปภาพหรือข้อความที่ปรากฏในเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นเพียงรูปภาพหรือข้อความตัวอย่างคล่าวๆ เพื่อแสดงถึงภาพรวมของบริการ อาจไม่ตรงตามบริการที่ลูกค้าได้ใช้บริการ เนื่องจากบริการ สถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พักมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

8. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปิดหน้าต่าง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie!
เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie เก็บข้อมูลการใช้งานของท่านและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่าน นโยบายการใช้งาน cookie
ช่องทางการติดต่อ
Line Official
Line ID : @JollyTravel
(ช่องทางแนะนำ)
Email
Facebook Page
Hotline
ฝ่ายบริการลูกค้า
086 946 5779
086 490 4151
089 296 8866
สำนักงานใหญ่ ท่าเรือปากบารา
เวลาทำการ :
 • 09.00น.- 17.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หรือมือถือ
 • ตลอด 24 ชม. ทางช่องทางแชท (ไลน์,เฟสบุ๊ค) ทีมงานจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุด
ปิดหน้าต่างนี้