นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท จอลลี่ จำกัด ("จอลลี่แทรเวล, Jolly Travel") ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงออกประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้ท่านได้ทราบแนวทางของเราในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่ออธิบายเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่ออธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงช่องทางในการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อการรักษาสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้บริการของเราผ่านช่องทางต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของ พนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท จอลลี่ จำกัดและผู้บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะใช้งานหรือบริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท จอลลี่ จำกัด

ประเภทของข้อมูล

 • ข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่กำหนดด้านล่าง
 • ข้อมูลการติดต่อ (Contact Details) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลภาพและเสียงที่ได้จากการติดต่อกับเรา (Communication Data) เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ภาพและ/หรือเสียงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของเรา
 • ข้อมูลทางออนไลน์ ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลหรือใช้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและกิจกรรมใน Social Media ซึ่งรวมถึง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบสมาชิก เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ข้อมูลอุปกรณ์อัจฉริยะ การยืนยันตัวตน การค้นข้อมูล (Browsing) สถานที่ตั้ง (Location) การเข้าเว็บไซต์ และ รูปแบบการใช้จ่าย (Spending Patterns) หรือ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา จากการใช้คุกกี้หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าไปใช้บริการ

ช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • การสมัครสมาชิก
 • โทรศัพท์
 • อีเมล
 • Facebook Login
 • Google Login
 • LINE Login

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 • เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
 • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อการบริการหลังการขาย
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะจัดเก็บใน Webhosting และแฟ้มเอกสาร

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

คุกกี้ (Cookie)และแทรกกิ้งค์ต่างๆ (Tracking)

คุกกี้ (Cookie)หมายถึงส่วนของข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ของคุกกี้คือเพื่อบันทึกข้อมูลและอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลในภายหลัง โดยไม่สามารถใช้อ่านข้อมูลอื่นๆ บนอุปกรณ์ปลายทางได้ เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อสร้างการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ติดตามแนวทางการใช้งาน ความสนใจ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อข้อมูลและประโบยช์ของผู้ใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เว็บไซต์โดยไม่มีคุกกี้ โดยผู้ใช้สามารถปิดใช้งานการจัดเก็บคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของตน จำกัดไว้เฉพาะบางเว็บไซต์ หรือกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของตนในลักษณะที่จะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติก่อนที่จะมีการจัดเก็บคุกกี้ ผู้ใช้สามารถลบคุกกี้ได้ตลอดเวลาจากฮาร์ดไดรฟ์ของอุปกรณ์ปลายทางของตนโดยใช้คุณลักษณะความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในเบราว์เซอร์ของตน ในกรณีปิดใช้งานฟังชั่นก์ดังกล่าว อาจทำให้ท่านถูกจำกัดการใช้งานบางส่วนที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้

คุกกี้เฉพาะที่ใช้บนเว็บไซต์นี้มีรายชื่ออยู่ด้านล่าง:

Necessary Cookies - ในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้เช่น บริษัทจะนำข้อมูลที่คุกกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์หรือกิจการของบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการระบบเว็บไซต์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

Google Analytics - ข้อมูลจะถูกเก็บและนำไปใช้งานในเชิงสถิติเท่านั้น จึงไม่มีข้อมูลที่สามารถรับรู้และระบุตัวตนของผู้ใช้ในระดับบุคคลได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งานของ Google Analytics

ช่องทางในการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดต่อ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามหนังสือฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ info@jollytravel.in.th

ปิดหน้าต่าง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie!
เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie เก็บข้อมูลการใช้งานของท่านและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่าน นโยบายการใช้งาน cookie
ช่องทางการติดต่อ
Line Official
Line ID : @JollyTravel
(ช่องทางแนะนำ)
Email
Facebook Page
Hotline
ฝ่ายบริการลูกค้า
086 946 5779
086 490 4151
089 296 8866
สำนักงานใหญ่ ท่าเรือปากบารา
เวลาทำการ :
 • 09.00น.- 17.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หรือมือถือ
 • ตลอด 24 ชม. ทางช่องทางแชท (ไลน์,เฟสบุ๊ค) ทีมงานจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุด
ปิดหน้าต่างนี้